główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 245/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku public

UCHWAŁA NR 245/XLI/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.1817)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się Roczny Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński