Uchwała Nr 130/XXV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku

Uchwała Nr 130/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie :uchylenia Uchwały Nr 110/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia
30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedaży napojów
alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek
gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów

 

Na podstawie art.XII § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- przepisy wprowadzające
Kodeks Pracy ( Dz.U. Nr. 24 póz 142 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§1

Uchylić Uchwałę Nr. 110/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu
detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy
Janów.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.