Uchwała Nr 129/XXV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 r.

Uchwała Nr. 129/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 lipca 2004 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia

15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko
kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku- o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr. 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami)
i art. 36 a ust.5 punkt l a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( Dz. U z 1996 roku póz. 329 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§1

W Uchwale Nr. 95/XX/2004 Rady Gminy w Janowie z dniał 5 kwietnia 2004 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu
wyłonienia kandydatów na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Siedlcu, zapis „ kierownik" zastępuje się wyrazem „ dyrektor".

 

§2

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.