główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XXV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku.

Uchwała Nr. 128/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 lipca 2004 roku

 

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów
do przeprowadzenia postępowania konkursowego

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § l pkt.l
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy
komisji konkursowej ( Dz.U.Nr.l 89 póz. 1855 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ l.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Siedlcu..

 

§2.

 Upoważnić Wójta Gminy Janów do :

1) ustalenia terminu konkursu

2) przeprowadzenia postępowania konkursowego

3) wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.