główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2018

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2018

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25 694 288,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,w tym: - dochody bieżące 22 309 359,30 zł
- dochody majątkowe 3 384 928,91 zł 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29 201 299,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
- wydatki bieżące 22 124 429,66 zł
- wydatki majątkowe 7 076 869,55 zł

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3 507 011,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3 400 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 107 011,00 zł. 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 504 786,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości   1 997 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wysokości 45 000,00 zł. 

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku w kwocie 7 076 869,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł. 

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 59 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł. 

2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 910 000,00 zł. 

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2018 w kwocie 503 375,00 zł. 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 910 000,00 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości 503 375,00 zł. 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.