główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR 243/XL/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 262 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25 694 288,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,w tym: - dochody bieżące 22 309 359,30 zł
- dochody majątkowe 3 384 928,91 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 29 201 299,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
- wydatki bieżące 22 124 429,66 zł
- wydatki majątkowe 7 076 869,55 zł

§ 3.

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 3 507 011,00 zł.

§ 4.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3 400 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                     w kwocie 107 011,00 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 504 786,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości   1 997 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 7.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu   w wysokości 45 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku w kwocie 7 076 869,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł

§ 13.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 59 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   w wysokości 76 000,00 zł. 

§ 14.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 910 000,00 zł.

§ 16.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2018 w kwocie 503 375,00 zł.

§ 17.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 910 000,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości 503 375,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński