główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 242/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 242/XL/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński