główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 241/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 241/XL/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 59 270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 59 270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński