główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 240/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

UCHWAŁA NR 240/XL/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, z póź.zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Częstochowskiego.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński