Uchwała Nr 125/XXIV/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004

Uchwała Nr. 125/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. l pkt.18 ustawy

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr. 64 póz. 593 z późniejszymi

zmianami oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr. 62 póz. 718 z późniejszymi

zmianami)

 

 

 

 


Rada Gminy Janów uchwala:

 

§1.

Uchwalić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie stanowiący załącznik nr. l
do uchwały.

 

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§3-

Traci moc Uchwała Nr. 195/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997

roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/