główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 238/XXXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej Złota Jura z siedzibą w Złotym Potoku poprzez ustanowienie hipoteki umownej na pierwszym miejscu do kwoty 255 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pieć tysięcy) na nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni łącznej 4,7418 ha, należącej do Gminy Janów, położonej w miejscowości Złoty Potok oraz Siedlec, gm. Janów, pow. częstochowski, woj. ślaskie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00169030/3 na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie umów pożyczki pieniężnej nr:
1) 158/POWER/5/2017,
2) 159/POWER/5/2017
udzielanych Spółdzielni Socjalnej Złota Jura z siedzibą w Złotym Potoku przeznaczonych na pokrycie kosztów modernizacji oraz dodatkowego wyposażenia nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 w Złotym Potoku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie
Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach
Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance
Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwala nr 231/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała nr 230/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała Nr 229/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018