główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 124/XIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004

 

Uchwała Nr 124/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie : utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.i. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.2 pkt.l i
arty.5 8 ust. l i 6 ustawy z dnia 6 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr.67 poz.329 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala:

 

 

§1

 

Tworzy się z dniem l sierpnia 2004 roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu ,
zwane dalej schroniskiem.

 

 

§ 2

 

 

Schronisko tworzy się w celu upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa
i turystyki, poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji
krajoznawcz - turystycznej .

 

§3.

 

 

Organizację i zasady działania schroniska określa statut stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

 

 

§4.

 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§5

 

 

Z dniem l sierpnia 2004 roku traci moc Uchwała Nr. 169/XXVII/00 Rady Gminy
w Janowie z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego przy Szkole Filialnej w Siedlcu.

 

 

§6.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/