główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala nr 231/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR 231/XXXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z dnia 9 sierpnia 2017r., poz. 800)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Janów:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Na terenie Gminy Janów wprowadza się opłatę targową.

§ 3.

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Janów w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży obnośnej – 7,00 zł;
2) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni do 6,00m2 włącznie – 17,00 zł;
3) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 6,00m2 do 12,00m2 włącznie – 27,00 zł;
4) przy sprzedaży stacjonarnej na stoisku o powierzchni powyżej 12,00m2, za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej – 2,00 zł.

2. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty: 765,94 zł w roku 2018, a w latach następnych kwot ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 7.

1. Opłata targowa za dany dzień pobierana w drodze inkasa podlega uiszczeniu do rąk upoważnionego inkasenta za otrzymaniem dowodu pobrania opłaty.

2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej w drodze inkasa jest kwit opłaty targowej, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

3. Opłaty targowe pobierane w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) inkasent zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy gminy Janów najpóźniej w terminie do trzeciego dnia następnego tygodnia (środa).

4. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, inkasent wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie
Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach
Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance
Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwala nr 231/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała nr 230/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała Nr 229/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018