Uchwała Nr 123/XXIV/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004

Uchwała Nr. 123/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 


w sprawie : zmiany uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000
roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej ( Dz. U. Nr.92 poz.408 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala:

 

 

§ l.

 

W załączniku Nr. l do uchwały Nr. 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia
2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów - w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków
Zdrowia Gminy Janów wprowadza się następujące zmiany :

 

l) §3 punkt 2 otrzymuje brzmienie :

.. 2. Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Zakładem w zakresie określonym
w art.65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
( Dz.U. Nr.92 póz. 408 z późniejszymi zmianami) …


 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/