główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 121/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 121/XXIV/2004.
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie : wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

 

 

Na podstawie art.21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala:

 

 

§1.

 

Wybrać na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie
Pana Tomasza Janusza Wnęka

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/