Uchwała Nr 120/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 120/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie : uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 

 

 

Na podstawie art.21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy Janów uchwala:

 

§ 1.

 

Powołać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy następujące osoby

1.Pana Tomasza Janusza Wnęka

2. Pana Franciszka Cieślińskieso

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/