główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 228/XXXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR 228/XXXVIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 238) 

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w podstawie prawnej po słowach „art. 89 ust. 1” dodaje się: „pkt 2 i”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński