główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 119/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku.

Uchwała Nr 119/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie : przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz z pracy w Komisji

 

 

Na podstawie art.21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ 1.

 

Przyjąć rezygnację Pana Sławomira Krzyształowskiego z funkcji przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz z pracy w Komisji.

 

§2.

 

W uchwale Nr.4/11/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie
wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy w Janowie w §1 punkt l o treści
„Sławomir Krzyształowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej „ skreśla się.

 

§3.

W uchwale Nr. 7/111/02 rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie :

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie w § l punkt l o treści:

„ Sławomir Krzyształowski - Przewodniczący „ skreśla się.

 

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/