główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 222/XXXVII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku i nadaje mu się treść :
§ 3. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 146 332,10 zł.

§ 2.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku i nadaje mu się treść :
§ 4. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 146 332,10 zł oraz przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę w kwocie
1 000 000,00 zł.

§ 3.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku i nadaje mu się treść :
§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł. 2. Sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę na :
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
b) finansowanie prognozowanego w roku 2018 deficytu w kwocie 3 318 975,00 zł,
c) spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 81 025,00 zł.

§ 4.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku i nadaje mu się treść :
§ 16. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 503 375,00 zł.

§ 5.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 17 Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku i nadaje mu się treść :
§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
3. Emisji papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł w 2017 roku i w kwocie 3 400 000,00 zł w 2018 roku.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 503 375,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński