główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 221/XXXVII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł i zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 753 375,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł i zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 204/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 496 625,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński