główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 118/XXIV/2004 rady Gmimy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku

Uchwała Nr. 118/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

w sprawie : delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji

konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Janowie

 

 

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.36a ust.5 pkt.la
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr.67 póz. 329
z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

 

§ l.

 

Deleguje się do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie przedstawicieli organu
prowadzącego szkołę :

 

1. Pana Adama Markowskiego- Wójta Gminy Janów

2. Panią Irenę Bemben      - Pełnomocnika ds. Oświaty

3. Pana Jana Bednarskiego   - Radnego Gminy Janów

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr.94/XX/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku
w sprawie : delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji
konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Janowie

 


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/