Uchwała Nr 117/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku

Uchwała Nr. 117/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania
konkursowego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § l pkt.l
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy
komisji konkursowej (Dz.U.Nr.189 póz. 1855 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ l.

 

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie .

 

§ 2.

 

Upoważnić Wójta Gminy Janów do :

1) ustalenia terminu konkursu

2) przeprowadzenia postępowania konkursowego

3) wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/