główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 116/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku.

Uchwała Nr 116/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr. 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 

Na podstawie art.3 ust. l i art.18 ust.2 pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz.U. Nr.62 poz.718 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ l.

W załączniku Nr. l do uchwały Nr.65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30

października 2003 roku , Statut Gminy Janów , wprowadza się następujące zmiany :

 

1) W rozdziale IV - Organizacja pracy i tryb pracy rady gminy i jej organów wprowadza
się następującą zmianę :

§ 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch

wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.„

 

2) W rozdziale XV - Organy Rady wprowadza się następujące zmiany :

a) § 60 pkt.l otrzymuje brzmienie :

„l. Na pierwszej sesji po wyborach rada wybiera przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących. „

b) §61 pkt.l otrzymuje brzmienie :

„l. Przewodniczącego rady oraz dwóch wiceprzewodniczących wybiera się spośród
radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących
w sesji, bezwzględną większością głosów , w głosowaniu tajnym w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady.„

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/