główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 217/XXXVI/17 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów

UCHWAŁA NR 217/XXXVI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów

Na podstawie art.18 ust.2pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 roku poz. 1023 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janówna lata 2017-2023.

§ 2.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenia w zakresie właściwości gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Załączniki:
Uzasadnienie 174 KB