Uchwała Nr 115/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004

Uchwała Nr 115/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerw ca 2004 roku

 

w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

 

Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U.Nr 142 z 2001 r.,poz.l591 z późn.zmian.), art.l 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczególnej
klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 68, poz.634
z późn.zm.)

 

 

Rada Gminy w Janowie
Uchwala:

 

§1

 

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z załącznikiem Nr l


 

 

Dochody

Zmniejszenia
Dział 010            1441 387.00 zł
Dział 600            l 531 230.66 zł
Dział 900                95 905.19 zł

Dochody

Zwiększenia:

Dział 010           l 441 387,00 zł
Dział 600           l 531 230.66 zł
Dział 900               95 905.19 zł


 

§2

 

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

Wydatki

Zmniejszenia

Dział 010            l 441 387,00 zł
Dział 600            l 531 230,66 zł
Dział 900                95 905.19 zł


 

Wydatki

Zwiększenia
Dział 010           l 441 387,00 zł
Dział 600           l 531 230.66 zł
Dział 900               95 905.19 zł

 

 

 

§3

 

Plan budżetu po zmianach:

Dochody:              12 512 511,85 zł
Wydatki:               14 462 511,85 zł
Przychody:              2 250 000,00 zł
Rozchody:                300 000,00 zł

 

 

§4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr l
do Uchwały Rady Gminy
Nr ll5/XXIII/2004

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Dochody

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

 

 

 

 

0970
6292

 

Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin),powiatów
(związków powiatów),
samorządów, województw
pozyskane z innych źródeł

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

l 531 230,66

 

1 531 230,66

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne- gminne

 

1 531 230,66

 

1 531230,66

 

 

 

 

 

0970
6292

 

Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin),powiatów
(związków powiatów),
samorządów, województw
pozyskane z innych źródeł

 

1 531 230,66

 

1 531 230,66

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

 

95 905,19

 

95 905,19

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

95 905,19

 

95905,19

 

 

 

 

 

0970
6292

 

Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin
(związków gmin),powiatów
(związków powiatów),
samorządów, województw
pozyskane z innych źródeł

 

95 905,19

 

95905,19

 

 

 

RAZEM ZMIANY

 

3 068 522,85

 

3 068 522,85

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 115/XXIII/2004

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Wydatki

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura
wodociągowa i
sanitarna wsi

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

 

 

 

 

6050

6052

 

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

 

l 441 387,00

 

1 441 387,00

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

l 531 230,66

 

1 531 230,66

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne-
gminne

 

1 531230,66

 

1 531 230,66

 

 

 

 

 

6050
6052

 

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

 

1 531 230,66

 

1 531 230,66

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

 

95 905,19

 

95905,19

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

95905,19

 

95905,19

 

 

 

 

 

6050
6052

 

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

 

95905,19

 

95905,19

 

 

 

RAZEM ZMIANY

 

3 068 522,85

 

3 068 522,85

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie