Uchwała Nr 114/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004

Uchwala Nr 114/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku.

 

 

w sprawie : ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

§1


Zatwierdza się regulamin pola biwakowego i parkingu stanowiący załącznik Nr l do Uchwały.

 

§2


1). Wprowadza się opłaty za korzystanie z pola biwakowego i parkingu

2). Ustala się dobową opłatę za korzystanie z pola biwakowego i parkingu:

a) od jednej osoby w namiocie - 3,50 zł. ( w tym podatek VAT )

b) od samochodu osobowego - 3,00 zł. ( w tym podatek VAT )

c) od autobusu              - 11,00 zł. ( w tym podatek VAT )

d) od jednej osoby w przyczepie kampingowej - 7,50 zł. (w tym podatek VAT )

 

§3


Opłatę pobiera, na podstawie zawartej umowy, upoważniony inkasent wydając pokwitowanie.

 

§4

 

Traci moc Uchwała Nr 78/XIV/95 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 sierpnia 1995 roku w
sprawie zatwierdzenia ustalonego przez Zarząd Gminy Regulaminu kampingu oraz opłat za
korzystanie z kampingu i pola namiotowego ( z późniejszymi zmianami).

 

§5

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia oraz będzie podana do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie w budynku Urzędu Gminy, oraz na polu biwakowym i parkingu.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr l
do Uchwały Nr 114/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku.

REGULAMIN

POLA BIWAKOWEGO I PARKINGU

 

1. Turysta korzystający z pobytu na Polu Biwakowym lub Parkingu ma
obowiązek przestrzegania Regulaminu Pola Biwakowego i Parkingu.

 

2. Doba pobytu na Polu Biwakowym i Parkingu trwa od godz. 12.00 do
godz.12.00 dnia następnego.

 

3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz 6.00

 

4. Pole Biwakowe i Parking gwarantuje turystom korzystanie z urządzeń o
standardzie zgodnie z wymogami obiektu i pobranych opłat.

 

5. Za pobyt pobiera się opłaty ustalone przez Radę Gminy w Janowie.

 

6. Opłaty pobiera upoważniony przez Urząd Gminy w Janowie inkasent.

 

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Pola Biwakowego lub
Parkingu inkasent opłat egzekwuje od turysty odpowiedzialność materialną
nie umiejszą niż wartość szkody.

 

8. Inkasent opłat lub inna osoba upoważniona przez Urząd Gminy ma prawo
usunąć turystę z Pola Biwakowego lub Parkingu jeżeli narusza
postanowienia regulaminu, zakłóca spokój lub nadużywa alkoholu.

 

9. Inkasent opłat ma prawo odmówić przyjęcia na Pole Biwakowe lub Parking
osób nietrzeźwych.

 

10. Turysta przebywający na Polu Biwakowym i Parkingu ma obowiązek
dopełnienia formalności meldunkowych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

11 .Turysta ma obowiązek przestrzegania porządku i czystości na Polu
Biwakowym i Parkingu oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych i
przeciwpożarowych.

 

12.Turysta ma prawo posiadać na Polu Biwakowym i Parkingu zwierzęta pod
warunkiem zachowania bezpieczeństwa, higieny i posiadania zaświadczeń o
ich szczepieniach.

 

13. We wszystkich sprawach związanych z regulaminem turysta ma prawo
odwołać się do wójta gminy Janów.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie