główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 112/XXIII/2004 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Uchwała Nr.112/ XXIII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

 

W sprawie: zmiany uchwały Nr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku
w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji stałych rady
gminy w Janowie

 

 

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§1

 

W uchwale Nr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania

składów liczbowych i osobowych komisji stałych rady gminy w Janowie

w § l dotyczącym powołania składów liczbowych i osobowych komisji stałych rady gminy

wprowadza się następującą zmianę :

 

Powołać w skład:

 

Komisji Gospodarczej                  - Panią Małgorzatę Łysak

 

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie