główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 207/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR 207/XXXIV/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Wprowadza się dopłatę dla taryfowych grup odbiorców korzystających z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 1A i 2A (grupa odbiorców reprezentowana przez gospodarstwa domowe w domach jedno i wielorodzinnych rozliczane na podstawie zużycia wody oraz norm zużycia wody – ryczałtu) w wysokości 0,27 zł za każdy m3 wody.
2. Wprowadza się dopłatę dla taryfowych grup odbiorców korzystających z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków: 1A i 1B (odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych) w wysokości 4,28zł za każdy m3 wody. 3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 będą obowiązywać od dnia 21.08.2017r do 20.08.2018r.

§ 2.

Dopłata, o której mowa będzie przekazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Janowie Sp. z o. o. po przedłożeniu przez tę spółkę rozliczenia za faktycznie dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 3.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z budżetu Gminy Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński