główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 206/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR 206/XXXIV/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na okres od 21 sierpnia 2017 r. do dnia 20 sierpnia 2018 r.
2. Ceny i stawki i opłaty, o których mowa w ust. 1, będą powiększone o podatek VAT.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Janów.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński