Uchwały Nr 111/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku

Uchwala Nr 111/XXIII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia

30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

 

 

Na podstawie art. 3 ust. l i art. 18 ust 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ( Dz.U.Nr. 62 , póz 718 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr. l do Uchwały Nr 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października
2003 roku- Statut Gminy Janów, w Rozdziale XVI- Regulamin Komisji Rewizyjnej
wprowadza się następującą zmianę:

 

l) § 76 pkt l otrzymuje brzmienie :

.. § 76 pkt l . Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz
pozostałych członków w liczbie 3 wybieranych wyłącznie spośród radnych uchwałą rady
podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady."

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie