główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 204/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 204/XXXIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 63 198,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 63 198,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński