główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 203/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 203/XXXIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art.16a ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz.930 ze zm.)

Rada Gminy Janów ustala:

§ 1.

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński