Uchwała Nr 110/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku

Uchwała Nr 110/ XXIII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu
detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie
gminy Janów

 

Na podstawie art.XII § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- przepisy wprowadzające
Kodeks Pracy ( Dz.U. Nr. 24 póz 142 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się godziny sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego,
zakładów oraz placówek gastronomicznych na terenie gminy Janów w następujący sposób:

            1) dla placówek handlowych ( sklepów) ustala się sprzedaż napojów alkoholowych nie
wcześniej niż od godz.7.00 nie później niż do godz. 22.00

            2) dla zakładów gastronomicznych ( restauracji) ustala się sprzedaż napojów
alkoholowych nie wcześniej niż od godz. 7.00, nie później niż do godz. 24.00,
z wyłączeniem obiektu gastronomiczne - hotelowego „ Kmicic" w Złotym Potoku,
prowadzącego całodobową sprzedaż napojów alkoholowych

           3) dla placówek gastronomicznych ( barów) ustala się sprzedaż napojów alkoholowych
nie wcześniej niż od godz. 7.00, nie później niż do godz. 22.00

 

§2

 

 

Traci moc uchwała Nr. 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku
w sprawie ustalenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu
detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy
Janów

 

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Janów

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w
miejscach publicznych oraz placówkach handlowych i gastronomicznych

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie