główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2017

Podstawowe informacje o budżecie Gminy Janów na rok 2017

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24 533 971,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 20 751 859,10 zł
- dochody majątkowe 3 782 112,00 zł

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 120 480,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: - wydatki bieżące 19 623 630,65 zł
- wydatki majątkowe 5 496 849,55 zł

Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 586 509,10 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 586 509,10 zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 749 284,10 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 162 775,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 7. 

Ustala się dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017 roku w kwocie 5 496 849,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90 000,00 zł.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 408 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 408 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 350 000,00 zł.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 403 375,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 350 000,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości 403 375,00 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych bankach.