Uchwała Nr 109/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004

Uchwala Nr 109 /XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 10, art.51 ust.2,art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 póz 1591 z 2001 r. z późn.
zmianami),art.3,art.4,art.7 ust l,art.l9.art.45 i art.49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 203, poz.1966/ oraz zgodnie z art.48 ust. 2
pkt. l ,art. 109, art. 110, art. 112,art. 113,art. 114,art. 116 ust. 4,art. 117a,art. 118,art. 122,art. 124,art. 128
i art.134 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15
póz. 148 z 2003 r. z późn. zm./

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

W uchwale Nr 92/XIX/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na
2004 rok wprowadza się następującą zmianę, dopisuje się § 8a w brzmieniu:

§ 8a „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych
do maksymalnej wysokości 2 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku
niedoboru budżetu gminy. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku
budżetowym."

 

§2


Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianom.

 

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie