Uchwała Nr XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Uchwala Nr 108/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U.Nr 142 z 2001 r.,poz.l591 z późn.zmian.), art.l 09 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz.148 z późn.
zm.)
oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego)Dz.U. nr 203, póz. 1966).

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1


Zmienia się plan budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2

Dochody:

 Zwiększenie (zal. Nr 1)
Dzi 751     11
934,00
Dzi
758      5 358,00
Dzi
801       2 282,00
Dzi
852    642 909,00
Razem
      662 483,00

Dochody:

Zmniejszenie (zał. Nr 2)
Dział 852     49718,00zł

Wydatki:

Zwiększenia (zal. nr l)
Dział 750       5 358,00 zł
Dział 751      11 934.00 zł
Dział 801       2 282,00 zł
Dział 852     642 909,00 zł
Razem        662 483,00 zł

Wydatki:

Zmniejszenia (zał. Nr 2)
Dział 852      49 718,00

 

§ 2

 

Plan Budżetu po zmianach

 

Dochody              12 521 511,85 zł

Wydatki           14 462 511,85 zł

Przychody         2 250 000,00 zł

Rozchody            300,000,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

Załącznik Nr l do Uchwały Rady Gminy
w Janowie Nr 108/XXIII/2004

w sprawie zwiększenia planu budżetu gminy na rok 2004

Zwiększenia:

1) Decyzja FB.I. 3011-342/2004 (Wyprawka szkolna)                2 128,00

2) Decyzja FB.I. 3011-307/2004 (Pomoc Społeczna)               622 547,00

3) Decyzja na wybory do parlamentu europejskiego (DCZ.0301/20/04) 4 234,00

4) Decyzja FB.I. 3011-302/2004 (Pomoc Społeczna)                  6 420,00

5) Decyzja FB.I. 3011-363/2004 (Pomoc Społeczna)                   952,00

6) Min. Fin. ST3-4820-22/2004 (Skutki ulg)                          5 358,00

7) Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego (Dcz.0301-22/04)   7 700,00

8) Decyzja Nr FB.I. 3011-410/2004

(Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)                          990,00

9) Decyzja Nr FB.I. 3011-436/2004 (Pomoc Społeczna)             12000,00
10) Decyzja Nr FB.I 3011-468/2004 (Wyprawka szkolna)              154,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA                                                                                                                 662 483,00

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

 

§

 

 

Nazwa

 

 

 

Zwiększenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy

Państwowej kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 934,00

 

11934,00

 

75113

 

 

 

Wybory do parlamentu europejskiego

 

11 934,00

 

11934,00

 

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej, oraz

innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

11 934,00

 

 

 

-

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do

wynagrodzenia

-

 

7 700,00

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

-

 

112,11

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

-

 

15,95

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

2 242,85

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

1 157,45

 

4410

Podróże służbowe, krajowe

 

705,64

758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

5 358,00

 

-

 

75805

 

 

 

Część rekompensująca subwencji

ogólnej dla gmin

 

 

5 358,00

 

 

-

 

2920

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

5 358,00

 

-

 

750

 

 

 

 

 

Administracja publiczna

 

-

 

5 358,00

 

 

 

 

 

75023

 

 

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

 

 

5 358,00

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

5 358,00

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

2 282,00

 

2 282,00

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2 282,00

 

2 282,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin(związków gmin)

 

 

2 282,00

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla

uczniów

 

 

 

2 282,00

852

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna

 

642 909,00

 

642 909,00

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

 

641919,00

 

641 919,00

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconym gminom

( związkom gmin)

 

 

 

 

639 499,00

 

 

 

 

-

6310

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami

 

 

 

2 420,00

-

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

-

 

622 096,00

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

-

 

10035,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

-

 

1 728,00

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

-

 

246,00

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

-

 

4 442,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

-

 

952,00

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

 

-

 

2 420,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

990,00

990,00

 

2010

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconym gminom

(związkom gmin)

990,00

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

990,00

 

 

 

 

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

662 483,00

 

662 483,00

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

Załącznik NR 2 do Uchwały Rady Gminy
w Janowie Nr 108/XXIII/2004

w sprawie zmniejszenia planu budżetu gminy na 2004 rok

 

 

 

l) Decyzja FBI. - 3011- 307/ 2004 ( Pomoc Społeczna) 49 718,00 zł

 

 

Dział

 

RRozdział

 

§

Nazwa

Zmniejszenia

 

Dochody

 

Wydatki

 

   852

 

 

 

 

 

Pomoc Społeczna

 

49 718,00

 

49 718,00

 

 

 

85214

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia społeczne

 

48 090,00

 

 

 

 

2010

2010

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z
zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami

48 090,00

 

48 090,00

 

3110

 

   Świadczenia społeczne

 

48 090,00

 

85216

 

 

 

Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne
i wychowawcze

 

1 628,00

 

1 628,00

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z
zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami

 

1 628,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

1 628,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM ZMNIEJSZENIA

 

  49 718,00

 

49 718,00

 

 


PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH:

Dochody:   12 512 511,85 zł
Wydatki:    14 462 511,85 zł
Przychody    2 250 000,00 zł
Rozchody        300 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie