główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 196/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie

UCHWAŁA NR 196/XXXII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 roku, Nr 446)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokapitalizować w 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej o kwotę 82 177,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński