główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XXIII/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku

UCHWAŁA NR 107/XXIII/2004
RADY GMINY W JANOWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie l 550 000,00 zl

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591) oraz art.48 ust. l pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn.zmian.).

 

RADA GMINY W JANOWIE
UCHWALA:

 

§ l


Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie l  550 000,00 zł
z przeznaczeniem na :

- budowę wodociągu na osiedlu Zaborcę.                               100 000,00 zł

- budowę dróg gminnych: (Lusławice-Okrąglik. Siedlec
ul.Tartaczna .ul.Źródlana ).                                                      693 946,00 zł

- budowę ścieżki rowerowej.                                                   125 533,00 zł

- termomodemizacja budynku Gimnazjum w Piasku,               35 035,00 zł

- budowę kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb.                          595 486,00 zł

 

§2

 

Kredyt będzie spłacany z dochodów gminy do końca 2011 roku.

 

§3

 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

 

§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie