Uchwała Nr 106/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku

Uchwala Nr 106/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz art.36 pkt. 2
ppkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.

z2003r.Nrl5.poz.l48).

 

Rada Gminy w Janowie
Uchwala:

 

§1


Zwiększa się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr l o kwotę

450 000,00 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"                                            95 486,00 zł
Dział 600 .. Transport i łączność"                                             193 946,00 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie"                                            35 035,00 zł
Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"    125 533,00 zł

 

§2


Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody:                   11 899 746,85 zł

Wydatki:                    13 849 746,85 zł

Przychody:                  2 250 000,00 zł

Rozchody:                      300 000,00 zł

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr l
do Uchwały Nr 106/XXIII/2004

 

w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Zwiększenie
wydatków

 

010

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

95 486,00

 

 

 

01010

 

 

 

Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi

 

95 486,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

95 486,00

 

600

 

 

 

 

 

Transport i łączność

 

193 946,00

 

 

 

60016

 

 

 

Drogi publiczne - gminne

 

193 946,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

193 946,00

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

35 035,00

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

35 035,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

35 035,00

 

900

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

 

125 533,00

 

 

 

90095

 

 

 

Pozostała działalność

 

125 533,00

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

 

125 533,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem zwiększenia wydatków

 

450 000,00

 

 


Plan budżetu po zmianach:

 

Dochody:   11 899 746,85 zł
Wydatki:    13 849 746,85 zł
Przychody:   2 250 000,00 zł
Rozchody:       300 000,00 zł

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie

 

w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000 zł.

 

 

§

NAZWA

ZWIĘKSZENIA

 

KWOTA

 

952

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym

 

450 000,00

 

RAZEM ZWIĘKSZENIA

 

450 000,00

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie