Uchwała Nr 104/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku

Uchwała Nr.104/XXIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

W sprawie : odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 

 

Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy stwierdza:

 

§1

 

W wyniku tajnego głosowania odwołany został przewodniczący Rady Gminy
Janów Artur Srokosz

 

§2

 

Traci moc uchwała Nr. 1/1/2002 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 listopada 2002
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów
Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie
Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.
Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł
Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00
Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie
Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie