główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 190/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa śląskiego w 2015 roku

UCHWAŁA NR 190/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa śląskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 1688)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński