główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 194/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

UCHWAŁA NR 194/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446) oraz z art. 19b i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przekazuje się z budżetu gminy na 2017 rok środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Staży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia strażaków – ratowników w środki ochrony indywidualnej Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Częstochowie.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu gminy na 2017 rok z działu 754, rozdział 75410 § 2300.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Janów do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Katowicach w zakresie określonym w § 1 uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński