Uchwała Nr 103/XXII/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.


Uchwała Nr 103/XXII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 3 czerwca 2004 roku


w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r, póz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z póżn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , póz.1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmniejszenia

Dochody

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 135.00 zł

Dział 600 „Transport i łączność" 3.853.26 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 744.81 zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW 4 733,26 zł

Wydatki

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 3 988.45 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 744.81 zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW 4.733,26 zł

§2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody            11 899 746,85 zł
Wydatki             13 399 746.85 zł

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XXII/2004
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmnie

szenia

Dochody

Wydatki

010

Rolnictwo i łowiectwo

135,00

3.988,45

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

135,00

3.988,45

0970

Wpływy z różnych dochodów

135,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

3.988,45

600

Transport i łączność

3.853,45

-

60016

Drogi publiczne gminne

3.853,45

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.853,45

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 744,81

744,81

744,81

90095

Pozostała działalność

744,81

744,81

0970

Wpływy z różnych dochodów

744,81

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

744,81

RAZEM ZMNIEJSZENIA

4.733,26 ; 4.733,26


Plan budżetu po zmianach:

Dochody            11 899 746,85 zł
Wydatki             13 399 746.85 zł

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr 103/XXII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 3 czerwca 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

 

Dział

Rozdział

Nazwa Inwestycji

Koszt
Inwestycji

Źródło Finansowania Inwestycji

010

Rolnictwo i Łowiectwo

2 037 367,55

01010

Infrastruktura Wodociągowa
i Sanitarna Wsi

2 037 367,55

1. Kanalizacja Piasek

1 680 000

PHARE 1 215 127
Ludność 108000
Gmina i WFOŚiGW 356 873
RAZEM 1680 000

2. Budowa wodociągu na
osiedlu „Zaborcę" w Janowie

Wodociąg Złoty Potok ul.
Źródlana
Zobowiązania 2003

Razem

306 388

34510,55
16469
357 367,55

SAPARD 226 260
Gmina 75 420
Razem osiedle 301 680

Nadzór 4 708
Środki gminy 34510,55

Środki gminy 16469

600

Transport

Łączność

2374668.11

60016 : Drogi Pub

iczne Gminne

2246364.11 1


Lusław ce - Okrąglik
SAPARD 617 183,95
Gmina 207 707,73
RAZEM 824891,68
Nadzór
12444.73

2. Siedlec - Tartaczna
SAPARD 381 276,40
Gmina 127092,14
RAZEM 508 368,54

Nadzór 7625,53

3. Siedlec - Źródlana
SAPARD 532770,31
Gmina 177590,11
RAZEM 710360,42

Nadzór 12 789,91

4, Zobowiązania 2003 r.
128725,00
Remonty i dokumentacja dróg
41 158,30

60017

Drogi wewnętrzne

128304

Żuraw Wodząca

Urząd Marszałkowski 62 000
Gmina 62 000
Zobowiązania 2003 4 304
RAZEM 128304

750

Administracja Publiczna

25000

75023

Urzędy Gmin

25000

Komputeryzacja Urzędu -
kontynuacja

Środki Gminy 20 000
Zobowiązania 2003 5 000

801

Oświata i Wychowanie

437 938

80110

Gimnazja

437 938

Termomodernizacja Budynku
Gimnazjum w Piasku

Środki Gminy 144520
Dotacja WfoŚ i GW 109 484
Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich 183934
RAZEM 437 938

851

Ochrona zdrowia

100000

85195

Pozostała działalność

100000

1. Przygotowanie budynku
dla potrzeb Pogotowia
Ratunkowego 50 000
2. Dokonanie modernizacji
budynku GOPS przy Ośrodku
Zdrowia 50
000

Środki gminy 100000

852

Pomoc społeczna

5000

Komputer

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5000

Środki własne 5 000

900

Gospodarka Komunalna i
Ochrona Środowiska

325893,19

1. Budowa Ścieżki rowerowej
Złoty Potok Ostrężnik

192 555,19

SAPARD 95905,19
Gmina- 95905,19
RAZEM 191 810,38

Nadzór 744,81

2. Przebudowa Linii
Napowietrznej osiedla Złoty
Potok

33338

Gmina 30 000
Zobowiązania 2003 3 338

3. Wodociąg Siedlec

100000

Gmina 100000
W tym zobowiązania 1 947

RAZEM PLANOWANE INWESTYCJE

5 305 866,85

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/