główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 193/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

UCHWAŁA NR 193/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017r. poz. 736 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 466 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:
a) 11zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
b) 5 zł za godzinę udziału lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Traci moc uchwała Uchwała Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński