główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 189/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2016 rok

UCHWAŁA NR 189/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2016 rok

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póź.zm.) ,art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z póź. zm. )

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z siedzibą w Janowie przy ul. Leśnej 3 za 2016r.składające się z :
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje stan 417.181,99 zł ;
2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. zamkniętego zyskiem netto na kwotę 41.550,95 zł ;
3) informacji dodatkowej w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński