główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 183/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów

Uchwała Nr 183/XXX/17
Rady Gminy Janów
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.328)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Janów, zatwierdzonych Uchwałą Nr 122/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński