główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 181/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowy

UCHWAŁA NR 182/XXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15), art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2016, poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W załączniku do uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:
1) skreśla się:
§ 1 ust. 3-9,
§ 2 ust. 2 i 3,
§ 4 ust. 5, 6, 11-13, 15
2) w § 4 ust. 2 skreśla się wyrazy: „ z podmiotami, o których mowa w § 2 pkt 2 ”,
3) w § 4 ust. 3 skreśla się wyrazy: „ na pierwszym posiedzeniu Zespołu ” oraz „, spośród jego członków"
”, 4) w § 4 ust. 10 skreśla się wyrazy „ grup roboczych i ”
5) w § 4 ust. 14 skreśla się wyrazy „ i grup roboczych ”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński