główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 179/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu

UCHWAŁA NR 179/XXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Wójtowi Gminy Janów upoważnienie do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński