główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 178/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu

UCHWAŁA NR 178/XXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 64 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.z 2011 r. Nr 109, poz. 631 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu, którego organem prowadzącym jest Gmina Janów, w kwotach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński