główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 177/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 177/XXIX/17
Rady Gminy Janów

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Janów publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Janów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum  im. Armii Krajowej z siedzibą w Piasku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  w Piasku,

2) siedziba: Piasek, ul. Żurawska 2, 42-253 Janów,

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński